tel.: (25) 749-70-01
723 262 797

Kontakt: (25) 749-70-01 lub 723 262 797


Zakład Komunalny w Dębem Wielkim

Herb Gminy Dębe WielkieLogo Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Gospodarka mieszkaniowa

 

 

Zgodnie ze statutem Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim zatwierdzonym Uchwałą
Nr LIV/310/2010 Rady Gminy z dnia 8 listopada 2010 roku, Zakład Komunalny w Dębem Wielkim działający w imieniu Gminy Dębe Wielkie prowadzi między innymi działalność w zakresie gospodarowania lokalami mieszkalnymi.

Mieszkaniowy zasób gminy Dębe Wielkie tworzą następujące lokale:

1. pod najem socjalny znajdujące się w miejscowości Celinów przy ul. Tymiankowej 20,

2. lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony znajdujące się w miejscowości Ruda przy ul. Szkolnej 7A oraz w miejscowości Górki przy ul. Szkolnej 3A, a także w miejscowości Dębe Wielkie przy ulicy Warszawskiej 77 oraz Szkolnej 17 lokal nr 1.

3. wynajmowane na czas trwania stosunku pracy w miejscowości Dębe Wielkie przy ul. Szkolnej 17 (lokal nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5).

 

Zasady wynajmowania w/w lokali uregulowane są w uchwale Nr ZK.XXVII.0007.263.2021 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 maja 2021 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 11 czerwca 2021 roku pod pozycją 5297.

Główne kryteria przyznania lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony i pod najem socjalny:

1. Kryterium dochodowe:

• lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony: dochodem uprawniającym do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego jest średni miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nieprzekraczający 210% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 135% w gospodarstwach wieloosobowych

• lokale pod najem socjalny: dochodem uprawniającym do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego jest średni miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nieprzekraczający 75% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 50% w gospodarstwach wieloosobowych

2. Pozostałe kryteria:

• zamieszkiwanie na terenie Gminy Dębe Wielkie lub ostatnie miejsce zamieszkania na terenie Gminy Dębe Wielkie;

• brak tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości;

• zamieszkiwanie w warunkach kwalifikujących wnioskodawcę do ich poprawy.

Główne kryteria przyznania lokali mieszkalnych na czas trwania stosunku pracy:

Lokale mogą być wynajmowane na czas określony tj. czas trwania stosunku pracy osobom, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie oraz w jednostkach organizacyjnych gminy, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu w Gminie Dębe Wielkie lub w pobliskiej miejscowości.

W stosunku do w/w osób nie stosuje się kryteriów określonych powyżej w punkcie 1 i 2.

Wygaśnięcie stosunku pracy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy najmu.

Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego mogą składać osoby, spełniające w/w kryteria w siedzibie Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej
www.epuap.gov.pl

 

Kontrolę społeczną trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy sprawuje Komisja powołana przez Dyrektora Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim.

W chwili obecnej wszystkie lokale w gminnym zasobie mieszkaniowym nadające się do zamieszkania są zajęte.

L.p. Adres Status lokalu Numer lokalu Pow. użytkowa w m2 Dostępność
1. Celinów, ul. Tymiankowa 20 najem socjalny 1 32,00 zajęte
2 32,00 zajęte
3 16,00 zajęte
4 16,00 zajęte
2. Górki, ul. Szkolna 3A komunalne 1 43,95 zajęte
2 43,95 zajęte
3. Dębe Wielkie ul. Warszawska 77 komunalne 1 53,95 zajęte
2 53,95 zajęte
3 46,50 zajęte
4 46,65 zajęte
4. Dębe Wielkie ul. Szkolna 17 komunalne 1 69,92 zajęte
komunalne na czas trwania stosunku pracy 2 66,58 zajęte
3 41,65 zajęte
4 50,13 zajęte
5 46,80 zajęte
5. Ruda ul. Szkolna 7A komunalne 1 43,50 zajęte
2 43,50 zajęte
3 43,50 zajęte
6. Aleksandrówka komunalne 1 Zmiana lokalizacji Brak danych
2

 

Załączniki po pobrania:

1) Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego
2) Załącznik nr 1- Deklaracja o wysokości dochodu
3) Załącznik nr 2- Oświadczenie o stanie majątkowym
4) Uchwała Rady Gminy Dębe Wielkie nr ZK.XXIII.0007.218.2020 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dębe Wielkie na lata 2021-2025
5) Uchwała Rady Gminy Dębe Wielkie nr ZK.XXVII.0007.263.2021 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębe Wielkie